Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса) по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-04 между „3 А Стийл” ООД

Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на 2 броя специализирана заваръчна маса по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-02

Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на винтов компресор за сгъстен въздух по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-07 между „3 А Стийл” ООД (бенефициент)

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-05 между „3 А Стийл” ООД (бенефициент) и „БАЙЕР – БГ” ЕООД

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001 „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”. Бенефициент:  “3 А Стийл” ООД Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Този документ е създаден с [...]

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект:BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001 „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”. Бенефициент: “3 А Стийл” ООД Процедура: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Този документ е [...]

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект:BBG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001 „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”. Бенефициент: “3 А Стийл” ООД Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Този документ е създаден с финансовата [...]