Blog

Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

27
фев

european_program_header

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Проект:BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”.

Бенефициент: “3 А Стийл” ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0112-C001 “3А СТИЙЛ” ООД е провело процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер по проект: BG161PO003-2.1.13-0112-C001″ с осем обособени позиции. Представяме на Вашето внимание Информация за сключен договор за определените изпълнители по осемте позиции съгласно Решение № 26/14.01.2013 г. - informaziq_za_sklyuchen_dogovor.pdf

Comments are closed.