Blog

От 17.10.2019 г. 3А Стийл ООД започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.043-0001-C01 “Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл ООД”

19
окт
1

2

От 17.10.2019 г. 3А Стийл ООД започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.043-0001-C01Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл ООД

Основната цел на проектното предложение е: Повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциял на 3А Стийл ООД.


Подцелите на проектното предложение са свързани с изпълнението ан следните резултати: Назначаване на 6 нови служители. Увеличаване на производителността на предприятието с най-малко 35%,; Повишаване на ефективността на производствените разходи с около 6%; След проекта се очаква продажбите да нарастнат с 13% за първата година, след което ръстът ще се стабилизира трайно на около 4% годишно.


Целта и подцелите ще бъдат изпълнени чрез дейност: Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.


Дейността ще бъде изпълнена чрез внедряване на два броя роботизирана система за заваряване на металникалъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”.


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Comments are closed.