Днес 10.08.2020 г. 3А Стийл ООД приключи внедряванета на два броя роботизирана система за заваряване на металникалъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”. Проект BG16RFOP002-2.043-0001-C01, Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално [...]

Избор с публична покана за доставка и въвеждане в експлоатация на два броя роботизирана система за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего” съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/ 01.07.2016.

Основната цел на проектното предложение е: Повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциял на 3А Стийл ООД.

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”.

              3А Стийл ви желае много здраве, радост и успехи през новата 2013 година!

Ето няколко снимки от щанда на 3А Стийл на Hannover Messe 2009. Благодарим на всички, които ни посетиха!

Благодарим на всички наши настоящи и бъдещи партньори, които ни посетиха на най-голямото изложение за индустриални поддоставчици в света – MIDEST 2008

Посетете ни на най-голямото изложение за индустриални поддоставчици в света – MIDEST 2008 – между 4 и 7 ноември в Париж.