Blog

Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

26
мар

eu-logo

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Проект:BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”.

Бенефициент: “3 А Стийл” ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

 

 

Пояснителен документ:   3.1 poiasnitelen dokument.pdf

Образец на оферта:   3.3 offer.pdf

Изисквания към офертите:   3.4 iziskvania offers.pdf

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител:   3.5 obqva.pdf

Ценова оферта:   3.6 price offer.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 1 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Роботизирана заваръчна система с две работни зони”:   3.7  techn. offer op1.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 2 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Специализирана заваръчна маса”:   3.7  techn. offer op2.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 3 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя МИГ/МАГ заваръчен апарат”:   3.7  techn. offer op3.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 4 “Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса)”:   3.7  techn. offer op4.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 5 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал”:   3.7  techn. offer op5.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 6 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Пневматичен ъглошлайф”:   3.7  techn. offer op6.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 7 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор за сгъстен въздух”:   3.7  techn. offer op7.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 8 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя лицензи на CAD система за 3D инженерно проектиране и конструиране на крайни изделия”:   3.7  techn. offer op8.pdf

Декларация на кандидата:   3.9 declaration.pdf

Методика за оценка на офертите:   3.27 Metodika za ocenka.pdf

Декларация за валидност на офертите:   declaration offers.pdf

Проект на договор по обособена позиция 1:   Proekto-Dogovor op1.pdf

Проект на договор по обособена позиция 2:   Proekto-Dogovor op2.pdf

Проект на договор по обособена позиция 3:   Proekto-Dogovor op3.pdf

Проект на договор по обособена позиция 4:   Proekto-Dogovor op4.pdf

Проект на договор по обособена позиция 5:   Proekto-Dogovor op5.pdf

Проект на договор по обособена позиция 6:   Proekto-Dogovor op6.pdf

Проект на договор по обособена позиция 7:   Proekto-Dogovor op7.pdf

Проект на договор по обособена позиция 8:   Proekto-Dogovor op8-software.pdf

Техническа спецификация:   technicheska specifikacia.pdf

Comments are closed.