Blog

3А Стийл ООД приключи внедряванета на два броя роботизирана система за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”.

10
авг
 1  2

 

Днес 10.08.2020 г.

3А Стийл ООД приключи внедряванета на два броя роботизирана система за заваряване на металникалъпи за изливане на бетонни блокове тип “Лего”.

3

Проект BG16RFOP002-2.043-0001-C01, Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Comments are closed.